Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Regulamin łowiska licencyjnego nr 208 Kroczymiech

Regulamin łowiska licencyjnego nr 208 Kroczymiech


I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:
Łowisko licencyjne nr 208 „Kroczymiech" zlokalizowane jest w Chrzanowie na terenie kompleksu leśnego Kroczymiech.
Łowisko stanowią dwa stawy: staw nr l i staw nr 2. Łowisko jest typu mieszanego.

II
Gospodarz łowiska:
Gospodarzem łowiska licencyjnego nr 208 „Kroczymiech" jest Koło PZW nr 11 FABLOK w Chrzanowie.

III Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:
1. Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą
członkowską, po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb na łowisku
licencyjnym nr 208 Kroczymiech" na dany rok kalendarzowy.
2. Wędkowanie dozwolone jest trzy razy w tygodniu (tydzień rozpoczyna się od poniedziałku) maksymalnie na dwie wędki, przy czym każdy wędkarz zobowiązany jest do samodzielnego posługiwania się wędkami.
3. Niedozwolone jest łowienie ryb w ramach limitu innego wędkarza.
4. Wędkowanie na stawach dozwolone jest wyłącznie z brzegu.
5. Na stawach obowiązuje zakaz wywozu zanęt i przynęt wszelkimi metodami.
6. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa.
7. Przed rozpoczęciem wędkowania należy wpisać datę. numer stawu oraz godzinę rozpoczęcia, a po zakończeniu wędkowania godzinę zejścia z łowiska.
8. Ryby limitowane przeznaczone do zabrania należy natychmiast wpisać do rejestru połowów z podaniem gatunku złowionej ryby, jej wymiaru, liczby punktów oraz sumy punktów narastająco. Złowione ryby należy przetrzymywać w regulaminowej siatce, aż do zakończenia wędkowania w danym dniu.
9. Zabrania się podmiany przetrzymywanych w siatce złowionych ryb.
10. Każdy wędkujący zobowiązany jest do utrzymania porządku w obrębie stanowiska podczas łowienia ryb oraz po zakończeniu połowu.
11. Na łowisku zabrania się:
- połowu ryb na obszarze objętym ochroną tzw. ,,tarliska".
- używania otwartego ognia,
- kąpieli w stawach,
- głośnego zachowywania się i spożywania alkoholu,
- samowolnej ingerencji w infrastrukturę oraz zagospodarowanie przestrzeni będącej w użytkowaniu.
12. Młodzież do lat 14 może łowić bądź przebywać w okolicy stawów jedynie pod opieką osoby dorosłej posiadającej kartę wędkarską.
13. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody w uzasadnionych przypadkach tj. prac wykonywanych na stawach, zarybień oraz podczas organizowania zawodów wędkarskich.
Informacja o zamknięciu łowiska do wędkowania będzie zamieszczana na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej koła.
14. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymienione w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR). Podczas kontroli wędkujący zobowiązany jest okazać dokumenty uprawniające do połowu ryb wraz z rejestrem połowu oraz okazać złowione ryby.
15. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego „Kroczymiech" nr 208 może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania, skierowanie sprawy do sądu koleżeńskiego oraz odmowę sprzedaży zezwolenia w latach następnych.

 

IV Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opiat za wędkowanie:
1. Zezwolenie można zakupić w Szkole Podstawowej nr 3 w Chrzanowie w dniach pobierania składek przez skarbnika koła. Telefon do skarbnika 609 944 333.
2. Wysokość opłaty za całoroczne Zezwolenie dla członka PZW wynosi 300 zł, członkowie którzy przepracowali 12 godz. na rzecz stawów własnych płaca 180 zł.
3. Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych.

 

V Godziny otwarcia łowiska:
Łowisko licencyjne nr 208 „Kroczymiech'' jest łowiskiem całorocznym i całodobowym, przy czym wędkować można trzy razy w tygodniu.

Doba rozpoczyna się o godz. 00:00 i kończy o 24:00.

 

VI Postanowienia szczegółowe:

1. Na łowisku „Kroczymiech" nr 208 limity roczny i tygodniowy określone są na podstawie dopuszczalnej ilości punktów na jedno zezwolenie, jaką wędkarz może osiągnąć łowiąc poszczególne gatunki ryb.
2. Limity i punktacja dotyczy następujących gatunków ryb:
a) leszcz - 3 punkty/sztuka,
b) karaś - 2 punkty/sztuka,
c) karp - 3 punkty/ sztuka,
d) lin - 2 punkty/sztuka,
e) szczupak - 1 sztuka na rok
f) amur - 1 szt. Na miesiąc/ 2 szt. na rok
3. Obowiązuje roczny limit połowu w/w gatunków ryb do zabrania w ilości 60 punktów.
4. Po wyczerpaniu rocznego limitu 60 punktów zezwolenie traci ważność. Dalsze wędkowanie jest możliwe wyłącznie po wykupieniu kolejnego zezwolenia, jednak nie wcześniej niż od 1 września.
5. Obowiązuje tygodniowy limit połowu w/w gatunków ryb do zabrania w ilości:
- płoć, wzdręga 10szt./tydzień
- 18 punktów łącznie dla ryb gat. leszcz, karaś, karp, lin.
6. Obowiązuje dobowy limit połowu ryb j.n.:
- ryby limitowane - łącznie 3 sztuki na dobę w tym tylko 2 szt. karpia - po złowieniu i wpisaniu do rejestru 2 szt. karpia należy bezzwłocznie zakończyć wędkowanie w tym dniu.
-pozostałe gatunki ryb nie objętych punktacją - 5 kg.
7. Wprowadza się wymiary ochronne ryb:
-karp - do 35 cm,
-szczupak - do 60 cm,
- sandacz - do 60 cm,
-amur - do 60 cm,
-lin - do 30 cm
- leszcz - do 30 cm,
-karaś - do 30 cm,
Wymiary ochronne pozostałych ryb- zgodnie z RAPR.
8. Obowiązują następujące okresy ochronne ryb:
-szczupak od 1 stycznia do 31 maja,
- karaś od 1 stycznia do 31 maja,
- lin od 1 stycznia do 31 maja.
Okresy ochronne ryb pozostałych gatunków ryb - zgodnie z RAPR.
9. Nęcenie ryb chlebem dozwolone jest wyłącznie po jego dodatkowym wyprażeniu i zmieleniu.